แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
Rate this post
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2523-2524

1. พล.ท.นายแพทย์ทิพย์ ผลโภค นายก

2. นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ อุปนายก

4. นายแพทย์ปณต มิคะเสน เลขาธิการ

6. พ.อ.นายแพทย์สมนึก วิบูลเสข ปฏิคม

6. แพทย์หญิงประลมภ์ ศกุนตนาค ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

7. นายแพทย์เกษม จิตรปฏิมา ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ฯ

8. นายแพทย์ชลอ คุปตวินทุ ประธานแผนกสวัสดิการ

9. แพทย์หญิงอัญเชิญ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานแผนกห้องสมุด

10. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

11. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการกลาง

12. แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ กรรมการกลาง

13. น.อ.นายแพทย์ มรว.ไกรธวัช ศรีธวัช รน. กรรมการกลาง

14. นายแพทย์สวิส ราษฎร์จำเริญสุข กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

15. นายแพทย์สมศักดิ์ เภกะสุต เหรัญญิก

16. พล.อ.ท.นายแพทย์ชลิต จุลโมกข์ กรรมการกลาง

17. พล.ต.นายแพทย์ประชา สิริวรสาร กรรมการกลาง

18. พล.ต.ต.นายแพทย์อุทิศ ตันจันทร์พงศ์ กรรมการกลาง

19. นายแพทย์ประสาท ปราสาททองโอสถ กรรมการกลาง

20. น.อ.นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

21. นายแพทย์บุญจอง ศิริวงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

22. นายแพทย์ประกาศน์ เชาวนปรีชา กรรมการกลาง

(ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)