แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
Rate this post
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2527-2528

1. นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ นายก

2. พล.อ.ต.นายแพทย์ประกอบ บุรพรัตน์ ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์ณรงค์ สดุดี อุปนายก

4. นายแพทย์ปณต มิคะเสน เลขาธิการ

5. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการ

6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร เหรัญญิก

7. นายแพทย์ชลอ คุปตวินทุ ปฏิคม และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

8. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

9. แพทย์หญิงประลมภ์ ศกุนตนาค ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

10. นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ฯ

11. นายแพทย์อารีย์ เจริญพงศ์ ประธานแผนกสวัสดิการ

12. นายแพทย์เอนก ยุวจิตติ ประธานแผนกห้องสมุด

13. นายแพทย์กุณฑล สุนทรเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายจัดหาทุน

14. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการกลางและประธานฝ่ายหาสมาชิก

15. พล.ร.ต.นายแพทย์ ม.ร.ว.ไกรธวัช ศรีธวัช ร.น. กรรมการกลาง

16. พล.ท.นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ กรรมการกลาง

17. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ กรรมการกลาง

18. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา กรรมการกลาง

19. นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

20. นายแพทย์ธนา เอียการนา กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

21. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

22. นายแพทย์ประกาศน์ เชาวนปรีชา กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)