แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
13
Rate this post
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2531-2532

1. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ นายก

2. พล.ท. นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์ปณต มิคะเสน อุปนายก

4. นายแพทย์วินิต รอดอนันต์ เลขาธิการ

5. นายแพทย์อุดม เอกตาแสง เหรัญญิก

6. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ปฏิคม

7. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานแผนกสวัสดิการ

8. นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

9. นายแพทย์สมชัย ศิริกนกวิไล ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

10. นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ประธานแผนกห้องสมุด

11. นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานแผนกการศึกษาแพทยศาสตร์ ฯ

12. น.อ.นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ประธานแผนกวารสาร

13. พ.ต.ท.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

14. พ.อ.แพทย์หญิงมยุรี พลางกูร ประธานฝ่ายทะเบียน

15. นายแพทย์ธำรง ทัศนาญชลี กรรมการกลาง

16. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการกลาง

17. นายแพทย์เทพนม เมืองแมน กรรมการกลาง

18. พล.อ.ต.นายแพทย์กิตติ เย็นสุดใจ กรรมการกลาง

19. นายแพทย์ธนา เอียการนา กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)

20. นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

21. น.อ.นายแพทย์ตะวัน กังวานพงศ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

22. นายแพทย์ประกาศน์ เชาวนปรีชา กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)