แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
15
Rate this post
 

รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543-2544

1. นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร นายก

2. พล.ร.ต.นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ผู้รั้งตำแหน่งนายก

3. นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อุปนายก

4. น.อ.นายแพทย์อภิชาติ โกยสุขโข เลขาธิการ

5. นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ปฏิคมและประธานฝ่ายสโมสร

6. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เหรัญญิก

7. นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานแผนกวารสารการแพทย์

8. นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานแผนกการประชุมวิชาการ

9. นายแพทย์สุขิต เผ่าสวัสดิ์ ประธานฝ่ายจรรยาแพทย์

10. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานแผนกสวัสดิการ

11. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ ประธานแผนกประชาสัมพันธ์

12. นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา ประธานแผนกทะเบียน

13. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ประธานฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา

14. พล.ร.ต.นายแพทย์สงบ ชลออยู่ ประธานฝ่ายแพทย์เฉพาะกิจ

15. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์

16. พล.อ.ท.นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ กรรมการกลาง

17. แพทย์หญิงยิ่งดาว ไกรฤกษ์ กรรมการกลาง

18. นายแพทย์พงษ์ศิริ ปรารถนาดี กรรมการกลาง (ประจำภาคเหนือ)

19. นายแพทย์กมล วีระประดิษฐ์ กรรมการกลาง (ประจำภาคใต้)

20. นายแพทย์สำเริง แหยงกะโทก กรรมการกลาง (ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

21. นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล กรรมการกลาง (ประจำภาคกลาง)