แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูบถัมภ์

0
Rate this post

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ของสมาคมฯ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
   คณะกรรมการบริหารฯ มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2546 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการและวาระประชุมดังนี้
  08.30 น. ลงทะเบียน   09.15 น. พิธีเปิดมอบรางวัล และทุนต่างๆ   09.45 – 11.15 น. การอภิปรายหมู่ เรื่อง “การประกอบวิชาชีพแพทย์ภายใต้การปฏิรูประบบระเบียบใหม่” โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายกแพทยสภา, นายกแพทยสมาคมฯ และ นพ.อติเรก จิวะพงศ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย   11.15 – 12.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 มีวาระประชุมดังนี้   วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ   วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม -รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 -รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2545   วาระที่ 3 เลขาธิการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา   วาระที่ 4 เหรัญญิกแถลง งบดุล งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2545 และเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีพร้อมค่าตอบแทน ประจำปี2546   วาระที่ 5 พิจารณางบประมาณการประจำปี 2546 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

   จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของแพทยสมาคมฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โปรดใช้สิทธิ์ของท่าน

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ