แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
Rate this post

  ชั้น 4 ประกอบด้วย

  2.1 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
  2.2 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
  2.3 ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  2.4 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

  ชั้น 5 ประกอบด้วย

  2.5 ชมรมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย 2.6 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย2.7 ชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
  2.8 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
  2.9 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  2.10 สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
  2.11 ชมรมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย

  ชั้น 6 ประกอบด้วย

  2.12 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 2.13 สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย2.14 สมาคมศัลยแพทย์เอเซียแห่งประเทศไทย
  2.15 กลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย
  2.16 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ฯ

  ชั้น 7 ประกอบด้วย

  2.17 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
  2.18 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.19 สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติสาขาประเทศไทย
  2.20 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.21 สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  2.22 สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
  2.23 สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  2.24 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 8 ประกอบด้วย

  2.25 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

  ชั้น 9 ประกอบด้วย

  2.26 สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย 2.27 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย2.28 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
  2.29 สมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  2.30 สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  2.31 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  2.32 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.33 สมาคมแพทย์รังสีรักษาแห่งประเทศไทย

  ชั้น 10 ประกอบด้วย

  2.34 มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท 2.35 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย2.36 มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  2.37 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  2.38 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
  2.39 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.40 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.41 สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
  2.42 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

  ชั้น 11 ประกอบด้วย

  2.43 แพทยสภา
  2.44 ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.)
  2.45 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
  2.46 ชมรมอัลตร้าซาวน์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
  2.47 สมาคมประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย