โมเลกุลกระตุ้นร่วมในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลายและเนื้อเยื่อแทรกซึมเซลล์ของหูดที่ผิวหนังและการกระตุ้นไมโตเจนในหลอดทดลอง

0
Rate this post

พจมาน ภูมิศาสตร์ MSc*, พญ. สมยศ จารุวิจิตรตนะ**, ดร.โมลวิภา วงศ์สกุล*
www.romecriteria.org/th/

* ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
**ภาควิชาโรคผิวหนัง รพ.รามาธิบดี

เชิงนามธรรม

ข้อมูลประกอบ: หูดที่ผิวหนังเป็นรอยโรคที่เกิดจากไวรัส human papilloma virus (HPV) ของมนุษย์ที่สามารถแพร่เชื้อได้ทั้งชายและหญิง
วัตถุประสงค์: หาจำนวน CD28+, CD86+, CD152+ และ gd + ในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย (PBMC) ของผู้เข้ารับการทดลองที่มีหูดที่ผิวหนัง ระบุเซลล์ CD86+ และ gd+ ในการรักษาด้วยความเย็นของหูดที่ผิวหนัง
วัสดุและวิธีการ: คัดเลือกผู้ป่วยโรคหูดผิวหนังบริเวณใบหน้า มือ นิ้ว เข่า เท้า หรือฝ่าเท้า จำนวน 16 ราย ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 19-59 ปี จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
ผลลัพธ์: CD86 และ CD152 ในเซลล์โมโนนิวเคลียร์ในเลือดส่วนปลาย (PBMC) ของอาสาสมัครที่มีหูดที่ผิวหนังมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ การย้อมสีด้วยความเย็นของเนื้อเยื่อสำหรับเซลล์ CD86+ และ gd+ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีหูดที่ผิวหนังและกลุ่มควบคุม การตอบสนองที่เพิ่มขึ้นต่อไมโทเจนของวัชพืชที่กระตุ้นด้วยหูดที่ผิวหนังนั้นต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ
สรุป: ไม่มีความแตกต่างในจำนวนของผู้ป่วยที่เป็นบวกสำหรับเซลล์ CD28 และ CD86+ ระหว่างผู้ป่วยหูดที่ผิวหนังปกติและผู้ป่วยที่ผิวหนัง แต่ผู้ป่วยหูดที่ผิวหนังที่มีเซลล์ gd+ เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : หูดที่ผิวหนัง โมเลกุลกระตุ้นร่วม ความสามารถของเซลล์ภูมิคุ้มกัน