ผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับการผ่าตัดแบบไม่สมบูรณ์

0
Rate this post

พญ.พัชรวลี ปานพรม*, พญ. เรืองศักดิ์ เลิศคชลสุข*

* ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เชิงนามธรรม

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวระยะเริ่มต้น (EOC) ที่ได้รับการผ่าตัดระยะที่ไม่สมบูรณ์ร่วมกับผู้ที่ผ่านการผ่าตัดครบกำหนด
วัสดุและวิธีการ: การทบทวนแผนภูมิย้อนหลังได้ดำเนินการกับผู้ป่วยศูนย์ EOC ระยะแรก (FIGO Stage I-II) ที่ลงทะเบียนในภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างปี 2537 และ 2546 โดยจำแนกผู้ป่วยได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ระยะการผ่าตัดที่ไม่สมบูรณ์ (n = 51) และผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแบบสมบูรณ์ (n = 50) อัตราการกลับเป็นซ้ำและช่วงปลอดโรคถูกแสดงให้เห็น ประมาณการการอยู่รอด 5 ปีโดยใช้วิธี Kaplan-Meire – รายละเอียด
ผลลัพธ์: ระหว่างปี 2537 ถึง 2546 ผู้ป่วย 101 รายมาที่ศูนย์ EOC ในช่วงต้น อายุมัธยฐานที่นำเสนอคือ 48 ปี (ช่วง, 24-86) การกระจายทางจุลพยาธิวิทยาพบมะเร็งเซลล์ใสใน 35 ราย (34.7%) มะเร็งเยื่อเมือกใน 25 ราย (24.8%) มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกใน 22 ราย (21.8%) มะเร็งเยื่อบุผิวผสม 10 ราย (9.9%) และมะเร็งซีรัมใน 9 ราย กรณี (8.9%) ผู้ป่วย 51 ราย (50.5%) เข้ารับการผ่าตัดระยะแรกไม่สมบูรณ์ อัตราการเกิดซ้ำในกลุ่มระยะการผ่าตัดที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับ 11.8% เทียบกับ 14% ในกลุ่มระยะการผ่าตัดที่สมบูรณ์ (p = 0.257) ที่ค่ามัธยฐานการติดตาม 60 เดือน ผู้ป่วย 50.5% รอดชีวิต อัตราการรอดชีวิต 5 ปีของการผ่าตัดที่ไม่สมบูรณ์คือ 82.4% และ 94.6% ในการผ่าตัดแบบสมบูรณ์ (p = 0.404) เมื่อเน้นในการวิเคราะห์กลุ่มย่อย กลุ่มระยะที่ไม่สมบูรณ์ที่มีระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ระดับ 3 เมื่อเทียบกับกลุ่มระยะสมบูรณ์ มีอัตราการรอดชีวิตโดยรวม 5 ปี 81.1% เทียบกับ 88.4% (p = 0.037) ผู้ป่วยที่มีระยะที่ 2 ที่เข้ารับการจัดระยะที่ไม่สมบูรณ์หรือระยะสมบูรณ์มีอัตราการรอดชีวิตโดยรวม 63% เทียบกับ 92.3% ( p = 0.012)
สรุป: ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมโมเรียล ผลลัพธ์โดยรวมของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวระยะเริ่มแรกที่มีระยะระยะไม่สมบูรณ์ไม่ต่างจากผู้ป่วยระยะสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีระยะที่ 3 หรือระยะที่ 2 ไม่สมบูรณ์ มีแนวโน้มว่าจะมีอัตราการกลับมาเป็นซ้ำและมีเวลารอดชีวิตน้อยลง

คำสำคัญ : มะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวระยะแรก, ระยะการผ่าตัดที่ไม่สมบูรณ์, ระยะการผ่าตัดที่สมบูรณ์