แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูบถัมภ์

0
Rate this post

Journal of The Medical Association of Thailand
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Vol. 84 No.3 ปี พ.ศ. 2544

การตรวจหาการตีบซ้ำภายหลังการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดด้วยวิธีการเดินสายพานร่วมกับการใช้ Technetium 99m-Sestambi Scintigraphy Detection of Restenosis After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Using the Exercise Treadmill Test and Technetium 99m-Sestamibi Scintigraphy

การแลกเปลี่ยนโลหิตทั้งร่างกาย ในผู้ป่วยฟาลซิปารัมมาเลเรียชนิดรุนแรง โดยวิธีการที่ดัดแปลงจากวงจรการฟอกเลือด

Exchange Transfusion in Severe Falciparum Malaria : A Simple Method Modified from Hemodialysis Circuit

โรคลำไส้อักเสบเน่าตายในทารก: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนดกับทารกที่คลอดก่อนกำหนด

Necrotizing Enterocolitis: A Comparison Between Full-Term and Pre-Term Neonatesการทำนาย beta-cell reserve ในผู้ป่วยเบาหวานอายุน้อยด้วย prediction rule อย่างง่ายและ artificial neural network A Simple Prediction Rule and a Neural Network Model to Predict Pancreatic Beta-Cell Reserve in Young Adults with Diabetes Mellitus ประสบการณ์การผ่าตัดผู้ป่วยทางโสต ศอ นาสิกวิทยาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ช่วงเวลา 10 ปี ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานตำแหน่งการผ่าตัดและผลแทรกซ้อน CO2 Laser Surgery in Otorhinolaryngology-Site and Complications: A 10-year Experience at Ramathibodi Hospitalภาวะพึ่งพาและอายุคาดหวังที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ของผู้สูงอายุในเขตภาคกลางของประเทศไทย Dependence and Active Life Expectancy of the Elderly Population Living in the Central Region of Thailandการวินิจฉัยมาลาเรียอย่างรวดเร็วโดยวิธี OptiMAL? เปรียบเทียบกับวิธีตรวจหาเชื้อ มาลาเรียในฟิล์มเลือดชนิดหนาที่ย้อมด้วยสียิมซ่าโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ในงานปกติ + Comparison of the OptiMAL? Rapid Test with Routine Microscopic Examination of Giemsa-Stained Thick Blood Film for Diagnosis of Malaria + การวัดความยาว crown-rump ของทารกในครรภ์โดยคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอดในสตรีไทย Transvaginal Sonography for Fetal Crown-Rump Length Measurement in a Thai Populationการกระจายตัวของกลุ่มต่อมน้ำลายย่อยๆ บริเวณรอบต่อมทอนซิล + Distribution of Minor Salivary Glands in the Peritonsillar Space +การใช้ X-linked polymorphic loci เพื่อศึกษาหาการสืบทอดของ X-allele ของมารดาไปยังรุ่นลูก และใช้หา chimerism หลังการปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วย Wiskott-Aldrich syndrome The Usefulness of X-linked Polymorphic Loci as Gene Markers to Track X Allele and Chimerism in a Post-Allogeneic Peripheral Blood Stem Cell Transplant Patient with Wiskott-Aldrich Syndrome พิษปลาปักเป้า : อาการทางคลินิกและประสบการณ์การรักษาในผู้ป่วย 25 ราย Puffer Fish Poisoning : Clinical Features and Manage- ment Experience in 25 Casesการทำนายความหนาแน่นของกระดูกสันหลังส่วนเอว, สะโพก, ส่วนคอของกระดูกต้นขาและสามเหลี่ยม Ward’s ด้วยความหนาแน่นของกระดูกปลายแขน Prediction of Bone Mineral Density of Lumbar Spine, Hip, Femoral Neck and Ward’s Triangle by Forearm Bone Mineral Densityการรักษามะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็กด้วยยาเจมซัยตาบีนร่วมกับซิสพลาติน Combination of Gemcitabine and Cisplatin in Advanced Non-Small Cell Lung Cancerค่ารักษาพยาบาลและแบบแผนการเจ็บป่วยของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี Medical Cost and Illness Pattern Among Ramathibodi Medical Studentsการศึกษาสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยในชุมชน + Cognitive Status in the Community Dwelling Thai Elderly +เนื้องอกของสมองชนิดไกลโอมา : ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษา Glioma of the Central Nervous System : Factors Affecting the Outcomeการศึกษาเปรียบเทียบการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีเวสเทอร์เกร็น และวิธีใช้หลอดดูด
Comparative Study Between Westergren and Erythrocyte Sedimentation Pipette Method for Determination of Erythrocyte Sedimentation Rate
กลุ่มอาการฮีโมฟาโกชัยติคที่สัมพันธ์กับโรคเพนิซิลลิโอสิสในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี : รายงานผู้ป่วยเด็กรายแรก Penicilliosis-Associated Hemophagocytic Syndrome in a Human Immunodeficiency Virus-Infected Child: The First Case Report in Childrenการศึกษาลักษณะทางคลินิกในผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อ Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (TWAR) + Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae as a Cause of Community-Acquired Pneumonia in Thailand +ภาวะเลือดออกจากท่อทางเดินน้ำดี รายงานผู้ป่วย 4 ราย และทบทวนวรรณกรรม Hemobilia : Four Case Reports and Review of the Literatureโรคกล้ามเนื้อผิดปกติชนิดไมโตคอนเดรีย ร่วมกับระบบการหายใจทำงานผิดปกติ : รายงานผู้ป่วย
Mitochondrial Myopathy with Respiratory Dysfunction : A Case Report
ดูโอดีนั่มตันในครอบครัวเดียวกัน : รายงานผู้ป่วยสองพี่น้อง + Familial Duodenal Atresia : A Report of Two Siblings +กลุ่มอาการท็อกสิกช็อกที่เกิดจากการประจุผ้าในส่วนหน้าและส่วนหลังของโพรงจมูก Toxic Shock Syndrome After Anterior-Posterior Nasal Packingขอคิดอีกทีในการให้เลือด
Think Again About Blood Transfusion