แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0
Rate this post

สื่อสัมพันธ์สมาชิก

      ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง แน่นอน !

  นาฬิกา เราสามารถจะหยุดได้ แต่กาลเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและเป็น ธรรมดา ไม่มีใครสามารถหยุดได้

ดังนั้นปีเก่าย่อมต้องผ่านไป ปีใหม่ย่อมจะต้องก้าวเข้ามาและเดินไปเรื่อยๆ เป็นธรรมดา หวังว่าสมาชิกทุกท่านและครอบครัวของท่านคงผ่านกาลเวลาที่เปลี่ยนไป โดยมีความสุขและปลอดภัยในช่วงปีใหม่นี้ และทิ้งความทุกข์ยากและความไม่สมหวังไว้เบื้องหลัง ไปตามกาลเวลาของปีเก่า

แพทยสมาคมฯก็เช่นกัน เป็นไปตามธรรมชาติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารของสมาคมฯชุด พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว และคณะก็หมดวาระไปตามกาลเวลาคือ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 ได้ฝากผลงานไว้หลายประการตามที่ปรากฏอยู่ และย่อมมีสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ท่านสมาชิกอยู่บ้าง ก็เป็น ธรรมดา
คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ไฟแรง จากของ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย

1. นพ.เสรี ตู้จินดา 2. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 3. ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา 4. พล.ต.นพ.นพดล วรอุไร 5. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ 6. ศ.นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์ 7. รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร

8. พันตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์

เข้ามารับหน้าที่บริหารแทนเป็นเวลา 2 ปี โดยมี พล.อ.ต.นพ.อภิชาติ โกยสุขโข เป็นผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ คือเป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ย่อมสรรหาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาบริหารและแก้ไขสิ่งบกพร่องในอดีตให้ลุล่วงไป นายก
สมาคมฯ ท่านใหม่มีนโยบายที่สำคัญ 2 ประการคือ

1. ดำเนินการพัฒนาสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 7 ประการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เร่งรัดและพัฒนาสมาคมฯ ให้ก้าวหน้า มีบทบาท เป็นที่ยอมรับของสังคมแพทย์มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 1. นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นอุปนายกของสมาคมฯ

2. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นเลขาธิการ เป็นอาทิ

ส่วนกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณาทุนต่างๆของแพทยสมาคมฯ มี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธาน

นพ.อติเรก จิวะพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา เป็นประธาน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ กับ

นอ.นพ.การุณ เก่งสกุล เป็นกรรมการและรองเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสวัสดิการของแพทยสมาคมฯ พล.อ.ท.นพ.กิตติ เย็นสุดใจ เป็นประธาน นพ.อติเรก จิวะพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

การดำเนินการสะสางเกี่ยวกับที่ดินสวัสดิการของสมาคมฯ ถึงช่วงสุดท้ายแล้ว คือการสละการถือครองส่วนที่เป็นถนนเพื่อยกเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไปและทางบ้านเมืองจะได้เข้าไปพัฒนา กำลังดำเนินการอยู่ติดขัดเรื่องปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยเท่านั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์

4. คณะอนุกรรมการดำเนินการหารายได้ ได้แก่ นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธาน

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนฯ มี นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นประธาน

นพ.วิโรจน์ องค์อนันต์คุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและวางแผน มี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธาน นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ กับ

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เป็นกรรมการและรองเลขานุการ

7. กรรมการผู้จัดการวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ มี ศ.นพ.สุขิต เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้จัดการวารสาร

ศ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นบรรณาธิการ

8. อนุกรรมการสวัสดิการแพทยสมาคมฯ มี รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร เป็นประธาน

นอ.นพ.ธเนศร์ศักดิ์ วุฒาพิทักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

9. คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน และไกล่เกลี่ย ปัญหาหรือความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล มี ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธาน

นพ.อติเรก จิวะพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของแพทยสมาคมฯ อีก 36 ท่าน นำโดย ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ พล.อ.ท.นพกิตติ เย็นสุดใจ นพ.ขจิต ชูปัญญา และสมาชิกอาวุโสหน้าเดิมอีกเพรียบกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหน้าใหม่อีกหลายท่าน เช่น พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์ รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ เป็นต้น

ความคืบหน้าของเรื่องในปีเก่า

1. ร่างพรบ. ยา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดับกระทรวงอยู่เช่นเดิม แต่ปีใหม่มีเรื่องใหม่ๆแน่นอน แพทยสภาจะเสนอร่างพรบ. ยา ฉบับใหม่เป็นร่างฉบับแพทยสภา ซึ่งจะติดตามมาเสนอต่อไป
2. ร่างพรบ. เครื่องมือแพทย์ที่ อย. รับข้อคิดเห็นของสมาคมฯไปแก้ไขหลายประการนั้น ยังอยู่ในขั้นรายละเอียดทางเทคนิคของการออกกฎหมายอยู่ ส่วนร่างพรบ.เทคนิคการแพทย์ และร่าง พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกแพทย์รวมทั้ง พรบ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังติดตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์มาเสนอต่อไป

ผลการพิจารณารางวัลและทุนของแพทยสมาคมฯ ประจำปี 2546 มีดังนี้
1. รางวัลทุนสมเด็จพระวันรัต สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อันนำชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ สมควรยกย่องเพื่อเพิ่มเกียรติภูมิของแพทย์ ผู้รับการยกย่องได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัลหนึ่งหมื่นบาทได้แก่ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

2. รางวัลสำหรับแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท
ไม่มีผู้เสนอ

3. รางวัลทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ
ไม่มีผู้สมัคร

4. ทุนมูลนิธิทาเคดา 4.1 ทุนศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ได้แก่ 1. นายแพทย์สมชาย ไวกิตติพงษ์ จากโรงพยาบาลยะลา 2. นายแพทย์อำนวยพล กฤษดาญชลี จากโรงพยาบาลลพบุรี 3. นายแพทย์วรรธนัย อัตถากร จากโรงพยาบาลนครพิงค์ 4. นายแพทย์วิชิต วิริยะโรจน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

5. นายแพทย์สมนึก วีระนรพานิช จากโรงพยาบาลหาดใหญ่

4.2 ทุนศึกษาวิจัย 1-2 ปี (YOUTH MEDICAL RESEARCH FELLOW)
1. นายแพทย์พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

5. ทุนวิจัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีผู้เสนอมาทั้งหมด 5 โครงการ ได้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน 2 โครงการ คือ 5.1 โครงการศึกษาเพื่อหาแอนติเจนที่เหมาะสมสำหรับตรวจภูมิคุ้มกันที่เกิดจากเซลล์ โดยการทดสอบทางผิวหนัง ในบุคคลกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ของนายแพทย์กฤตเตโช สิริภัสสร

5.2 โครงการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติและตาเหล่ในเด็กก่อนวัยเรียน โดยครู หลังผ่านการอบรมและฝึกทักษะจากจักษุแพทย์ ของแพทย์หญิงสุชาดา ทรงเจริญ และคณะ

 สมาชิกไม่ได้รับการติดต่อ เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และไม่ได้รับวารสาร โปรดแจ้งแพทยสมาคมฯ

ขอบคุณ

นายแพทย์อติเรก จิวะพงศ์ 19 มกราคม 2547