แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูบถัมภ์

0
20
Rate this post


     สารขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน

   เว็บไซต์แห่งนี้เกิดจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการแพทยสมาคม ในอันที่จะเผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆของแพทยสมาคมไปสู่สาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากบริษัท ไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด  แพทยสมาคมขอขอบคุณ  ที่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของสื่อสารสนเทศที่มีต่อวงการแพทย์ไทย ทั้งในด้านการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอันรวดเร็ว, การเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์, การเป็นศูนย์กลางของการติดต่อประสานงาน และอื่นๆ ในอันที่จะเป็นการเพิ่มความสะดวกและเพิ่มความรู้ให้กับแพย์และประชาชน ตลอดจนการติดต่อกับที่ต่างๆ ทุกแห่งทั่วโลก 

  เว็บไซต์แห่งนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ในส่วนที่เป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ และสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวบรวมเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์และชมรมต่างๆของไทย  เนื้อหาในในเว็บไซต์นี้ ยังประกอบไปด้วย วารสารแพทยสมาคม, วารสารต่างประเทศฯ, ห้องค้นคว้าข้อมูลทั่วโลก, ห้องจัดทำสไลด์สำหรับแพทย์(Slide Room) , สถานที่ส่งอีเมล์, สถานที่ปรึกษาและแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ฯลฯ 

  สุดท้ายนี้  แพทยสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ข้อมูลต่างๆ นี้จะก่อเกิดประโยชน์ต่อทุกๆท่าน อันจะส่งผลต่อส่วนรวม ตลอดจนประเทศไทยของเราในที่สุด

    คณะกรรมการจัดทำ