ร้าน

0
Rate this post

หนังสือ – rome-criteria


	Rome IV Print Collectionกรุงโรมให้ IV พิมพ์คลังสื่อ

คลังสื่อออนไลน์โรมให้ IV

กรุงโรมให้ IV ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสื่อ

	Rome IV Online CollectionMultidimensional องการรักษาโพรไฟล์

MDCP ตั้งค่าภาพนิ่ง

ตั้งค่าของ MDCP หนังสือและสไลด์เลือด

	Rome IV Expert Collectionกรุงโรม III:ที่งานที่เกี่ยวกับความผิดปกติที่ผู้หญิคือเสื้อผ้าผูก

กรุงโรม III:งทำงานที่เกี่ยวกับความผิดปกติที่ของการอุดกั้นทางทางเดินอาหางกล้องทางเดินอาหาร

	Multi-Dimensional Clinical Profileสอนภาษาสเปนรุ่นของกรุงโรม III

ความเข้าใจที่ irritable งเกิดในช่องท้อง

 


ชุด

	MDCP Book and Slide Set

Bristol เก้าอี้แบบฟอร์รูปแบบเสื้อ-ปานกลาง

Bristol เก้าอี้แบบฟอร์รูปแบบเสื้อตัวเล็ก

	Rome III: The Functional GI Disorders Cloth Bound

เสื้อ Bristol นม้านั่งรูปแบบแบบฟอร์-ใหญ่

Bristol เก้าอี้ปรับขนาดรูปแบบเสื้อออก-ใหญ่มาก

 


คอมพิวเตอร์โครงการฝึก

สมบูรณ์ตั้งค่า-บนแผ่นซีดีรอม
พื้นฐานวิทยาศาสตร์คิท-บนแผ่นซีดีรอม
คิท\n ในการวินิจฉัยโรค\n-บนแผ่นซีดีรอม
Epidemiological คิท-บนแผ่นซีดีรอม
Integrated ศูนย์ควบคุม kde ในโมดูลสำหรับ IBS-บนแผ่นซีดีรอม
สร้างศูนย์ควบคุม kde ในโมดูลการล็อคบนแผ่นซีดีรอม
เด็กของคิท-บนแผ่นซีดีรอม
ไอ้พิการโรคจิตคนไหนสังคมการตั้งค่า-ที่ซีดีรอมตัว
การรักษาคิท-บนแผ่นซีดีรอม

บุคคลหนึ่งคอมพิวเตอร์ curriculum

Prevalence การอุดกั้นทางทางเดินอาหาอาการในประชากรทั่วไป
แจกจ่าย
การเกิดขึ้นอีกของอาการของอัพเปอร์อีรอุดกั้นทางทางเดินอาหางกล้องทางเดินอาหาร
Defining ปัญหาในการศึกษาเกี่ยวกับ upper รอุดกั้นทางทางเดินอาหาอาการ
ส่องกล้อผลตรวจอยู่ติดคนธรรมดาได้กับ dyspepsia
อาการ
ส่องกล้อผลตรวจอยู่ติดคนธรรมดาได้กับ reflux

อาการ

Epidemiology ของงานที่เกี่ยวกับความผิดปกติที่อยู่ติดคนธรรมดาได้
ทั่วโลก Prevalence ของ dyspepsia อาการ
กรุงโรมและต่อต้านรุงโรมฉัน

 


 • Dyspepsia Prevalence According to Sex
 • Dyspepsia Prevalence According to Age
 • Dyspepsia Prevalence According to Socioeconomic Status
 • Dyspepsia Prevalence with NSAIDs Use
 • Dyspepsia Prevalence According to H pylori Status
 • Incidence of Dyspepsia in the General Population
 • Incidence of Dyspepsia in the UK General Population, Age 40 to 49 Years-Slide 1 of 2
 • Prognosis of Dyspepsia in the General Population-Slide 2 of 2
 • Quality of Life in the US and UK General Population in Those With and Without
 • Dyspepsia
 • Quality of Life and Dyspepsia
 • Quality of Life and Dyspepsia vs IBD
 • Economic Impact of Upper GI Disease in Sweden
 • Economic Impact of Dyspepsia in a Sample of the UK General Population
 • Extrapolation of Economic Impact on Dyspepsia to Different Countries
 • Prevalence of GI Functional Disorders
 • Prevalence of Bowel Habits in US IBS Populations
 • Definitional Problems with Studies
 • World Prevalence of IBS
 • IBS Prevalence According to Sex
 • Prevalence by IBS Subgroups
 • IBS Prevalence According To Age
 • IBS Prevalence According to Socioeconomic Status
 • IBS Following Infectious Gastroenteritis
 • Risk Factors for IBS After Acute Gastroenteritis-Slide 1 of 2
 • Risk Factors for IBS After Acute Gastroenteritis-Slide 2 of 2
 • Familial Association in Adults with Dyspepsia and IBS
 • Impact of IBS on Quality of Life Compared to the General Population
 • Incidence of IBS in the General Population
 • Cost of IBS
 • Direct Cost of IBS: Patients vs Controls in the US
 • Direct vs Indirect Costs of IBS
 • IBS and Surgery
 • US Annual Costs (US$ Millions)
 • World Prevalence of Constipation
 • Definition of Constipation
 • Constipation and Gender
 • Constipation and Age
 • Constipation and Socioeconomic Status
 • Constipation and Quality of life
 • Constipation and Exercise: Conflicting Data
 • Diarrhea in the Population
 • Diarrhea and Gender
 • Functional Disorders Overlap
 • Overlap Among GI Symptoms
 • IBS Coexists With Many Other Functional Symptoms
 • IBS – Most Common Diagnosis In Women With Chronic Pelvic Pain
 • Autonomic Nervous System Has Three Divisions
 • Enteric Nervous System Comprises the Myenteric and Submucosal Plexuses
 • Enteric Nervous System (ENS): The “Brain-In-The-Gut” Concept
 • Microcircuits of the ENS Formed by Synaptic Connections
 • Bidirectional Communication Occurs Between the ENS and the CNS
 • Three Main Types of Chemical Signaling Occur in the Enteric Nervous System
 • Sensory Neurons in the Enteric Nervous System
 • Motor Neurons in the Enteric Nervous System
 • Multiple Mediators Activate Secretomotor Neurons And Stimulate Secretion
 • Multiple Mediators Inhibit Secretomotor Neurons And Suppress Secretory Activity
 • Multiple Mediators Inhibit Excitatory Musculomotor Neurons and Cause Smooth Muscle
 • Relaxation
 • Multiple Mediators Activate Excitatory Musculomotor Neurons and Cause Smooth Muscle
 • Contraction
 • Multiple Mediators Suppress Inhibitory Musculomotor Neurons and Cause Smooth Muscle
 • Contraction
 • Multiple Mediators Activate Inhibitory Musculomotor Neurons and Cause Smooth Muscle
 • Relaxation
 • Neural Control of Muscles During Perstaltic Propulsion
 • Vagus Nerves: Mixed Afferent and Efferent
 • Dorsal Vagal Complex in Medulla Oblongata
 • Schematic of Vago-Vagal Reflex Circuit
 • Section Title: Sensory Physiology and Pathophysiology of the Gut
 • Multiple Types of Sensory Receptors Are Present in the Digestive Tract
 • Sensory Receptors Transform Changes in Stimulus Energy into Action Potential Codes
 • Sensory Afferents Transmit Signals to Both ENS and CNS
 • Serotonergic 5-HT3 Receptors Are Expressed on Digestive Tract Afferents
 • Distension of the Esophagus Evokes Firing In Vagal Afferent Fibers
 • Enteric Neurons Project Sensory Info from Large Intestine to Spinal Cord
 • Spinal Gasting for 3 Classes of Sensory Receptors Accounts for Normal Regulatory
 • Functions
 • Enteroendocrine Cells Are the First Step in the Transduction of Chemoreceptive Sensory
 • Information
 • Chemoreceptors for Acid in the Gastric or Duodenal Mucosa Evoke Firing in Vagal
 • Afferents
 • Sensory Signals Are Processed in Spinal Cord, Brain Stem, and Brain
 • Spinal Pain Circuits
 • Visceral Sensory Pathways: Ascending Pathways
 • Ascending Visceral Pain Pathway
 • Descending Pain Modulation
 • Mechanical Distention of the Colon Evokes Pain Referred to Specific Abdominal Regions
 • Convergence of Somatic and Visceral Afferents in the Spinal Cord Accounts for Referred
 • Pain
 • Silent Gastrointestinal Afferents are Sensitized and Activated by Inflammation
 • Gastrointestinal Sensory Afferents are Sensitized by Inflammation
 • Repetitive Mechanical Stimulation Sensitizes the Spinal Cord
 • The Phenomena of Hyperalgesia and Allodynia
 • Schema for Evaluation of Enteric Sensation and Reflexes in the Functional GI Disorders
 • Visceral Hypersensitivity to Gut Distension in the Functional GI Disorders
 • Patients with Functional Dyspepsia Can Exhibit a Reduced Tolerance to Fundic Distension
 • Functional Dyspepsia Patients Show Increased Antral, as Well as Fundic, Sensitivity to
 • Distention
 • Enhanced Perception of Physiological Intestinal Motility, Not Only Balloon Distension,
 • Occurs in IBS
 • Rectal Hypersensitivity in IBS is Provoked by Repetitive Sigmoid Colon Distension
 • Functional Dyspepsia Patients, As Well As IBS, Exhibit Rectal Hypersensitivity
 • Type of Functional GI Disorder Determines Pattern of Gastric and Rectal Hypersensitivity
 • Colonic and Rectal Sensitivity, Both Pain and Non-Pain, to Phasic Distension are
 • Correlated in IBS
 • Colonic Hypersensitivity to Barostat Distension in IBS is Increased After Duodenal Lipid
 • Infusion
 • Colonic Distension Postprandially Provokes an Altered Autonomic Response in IBS
 • Rectal Hypersensitivity in IBS is Associated With Greater Symptom Severity
 • Hypersensitivity to Rectal Distension in IBS: Shorter Latencies of Cerebral Evoked
 • Potentials
 • Rectal Barostat Sensory Testing in IBS: Sensitivity and Specificity
 • Colonic Hypersensitivity in IBS: Influence of Psychological Tendency Pain Reporting
 • Section Title: Motility and Dysmotility: Fundamental Concepts
 • IBS Patients, As Well As Functional Dyspepsia, Exhibit Esophageal Hypersensitivity
 • Gastrointestinal Smooth Muscles Have Properties of a Functional Electrical Syncytium
 • Electrical Activity Occurs at Different Frequencies in Stomach, Small Intestine, and Colon
 • Electrical Slow Waves Without Action Potentials Are Often Present in the Small Intestine
 • Contractions Are Seen When Action Potentials Appear on Slow Waves
 • Networks of Interstitial Cells of Cajal: Pacemakers for Elect Activity in the GI
 • Musculature
 • Activ of Inhib Motor Neurons to the Intest Circ Muscle Tonically Inhibits Contractions
 • Inhib Innervation of Sphincters Contin Inactive & Transiently Activated for Timed
 • Opening
 • Inhib Motor Innervation of Intest Circ Muscle Cont Active & Transiently Inactiv to Permit
 • Musc Cont
 • Enteric Nervous System Contains a Library of Programs for Specific Patterns of Intest
 • Motor Behavior
 • Gastrointestinal Motility and ENS-CNS Control
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Transit I
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Transit II
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Intraluminal Pressure
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Tone, Compliance and Reflexes
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Myoelectric Activity
 • Measurement of Digestive Tract Motility: Wall Motion
 • Gastrointestinal Dysmotility in the Functional Gastrointestinal Disorders (FGIDs)
 • Gastrointestinal Dysmotility in the Functional Gastrointestinal Disorders (FGIDs)
 • Section Title: Regional Motility – Stomach
 • The Stomach Is Divided Into Multiple Anatomic and Only Two Functional Motor Regions
 • Relaxation in the Gastric Reservoir
 • Swallowing Evokes Gastric Receptive Relaxation
 • Swallowing Evokes Gastric Receptive Relaxation and Increased Gastric Volume
 • Adaptive Relaxation in the Gastric Reservoir Is a Vago-Vagal Reflex
 • Normal Meal-Induced Gastric Accommodation
 • Adaptive Relaxation in the Gastric Reservoir Is Absent After Vagotomy
 • CCK Is a Chemical Signal from the Duodenum for Feedback Reg of the Gastric Reservoir
 • Motility of the Antral Pump Is Initiated by a Dominant Pacemaker in the Mid-Corpus
 • Amount of Acetylcholine Determines Amplitude of Plateau Phase of Action Potential and
 • Contraction
 • Onset and Rate of Gastric Emptying Varies With the Composition of the Meal
 • Dysmotility of the Stomach Reported in Functional Dyspepsia
 • Functional Dyspepsia: Putative Pathophysiological Mechanisms According to Predominant
 • Symptom
 • Gastric Reflexes in FD: Impaired Fundic, Not Antral, Relax Occurs in Resp to Distention &
 • Nutrients
 • Electrogastrography: Noninvasive Recording of Gastric Antral Electrical Activity
 • Tachygastria and Bradygastria Are Dysrhythmias Detected by Electrogastrography
 • Section Title: Regional Motility – Small Intestine
 • The MMC Is the Gastric & Small Intestinal Motor Pattern of the Interdigestive State
 • The MMC Complex Occurs Periodically in the Interdigestive State in the Stomach & Small
 • Intestine
 • Functional Esophageal Disorders
 • Functional Heartburn: Diagnostic Criteria
 • Functional Chest Pain of Presumed Esophageal Origin: Diagnostic Criteria
 • Intercellular Spaces in Esophageal Squamous Epithelium by Transmission Electron
 • Microscopy
 • Hypersensitivity to Esophageal Balloon Distention in Patients with Unexplained Chest
 • Pain
 • PPI Test for Unexplained Chest Pain
 • Correlation of Chest Pain with Episodes of Acid Reflux
 • Combined Multichannel Intraluminal Impedance (MII) and pH Monitoring
 • Combined MII and pH Monitoring
 • Possible Symptom-Reflux Correlations-Slide 1 of 4
 • Symptom Index-Slide 2 of 4
 • Symptom Sensitivity Index-Slide 3 of 4
 • Symptom-Association Probability-Slide 4 of 4
 • Functional Dysphagia: Diagnostic Criteria
 • Globus: Diagnostic Criteria
 • Functional Gastroduodenal Disorders
 • Functional Gastroduodenal Disorders: Functional Dyspepsia
 • Uninvestigated Dyspepsia
 • Functional Dyspepsia: Two Categories
 • Functional Dyspepsia: Diagnostic Criteria
 • Dyspeptic Symptoms
 • Epigastric Pain Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Postprandial Distress Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Dyspeptic Symptoms
 • Functional Gastroduodenal Disorders: Belching Disorders
 • Belching Disorders: Diagnostic Criteria
 • Multichannel Intraluminal Impedance (MII) Monitoring
 • MII Monitoring
 • Functional Gastroduodenal Disorders: Nausea and Vomiting Disorders
 • Nausea and Vomiting
 • Functional Vomiting: Diagnostic Criteria
 • Cyclic Vomiting Syndrome: Diagnostic Criteria-Slide 1 of 2
 • Cyclic Vomiting Syndrome: Diagnostic Criteria-Slide 2 of 2
 • Functional Gastroduodenal Disorders: Rumination Syndrome
 • Rumination Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Esophagogastric Manometry in the Rumination Syndrome
 • Antroduodenal Manometry and pH Monitoring of the Distal Esophagus in the Rumination
 • Syndrome
 • Functional Biliary Disorders
 • Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain: Diagnostic Criteria-Slide 1 of 5
 • Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain: Diagnostic Criteria-Slide 2 of 5
 • Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain: Diagnostic Criteria-Slide 3 of 5
 • Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain: Diagnostic Criteria-Slide 4 of 5
 • Rome III Diagnostic Criteria for Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain-Slide 5 of 5
 • Gallbladder and Sphincter of Oddi Pain: Diagnostic Criteria
 • Functional Biliary Disorders: Clinical Presentation and Differential Diagnosis
 • Functional Biliary Disorders
 • Rome III Algorithm for Functional Gallbladder Disorder
 • Scintigraphic Gallbladder Ejection Fraction (GBEF) During CCK Infusion
 • Pain Relief and Histological GB Findings After Cholecystectomy According to GBEF in GB
 • Dysfunction
 • Proposed Origin of Defective Gallbladder Emptying and Pain
 • Epidemiology of Functional Gallbladder Disorder
 • Rome III Algorithm for Functional Biliary Sphincter of Oddi Disorders
 • Rome III Algorithm for Functional Biliary Sphincter of Oddi Disorders
 • Sphincter of Oddi (SO) Motor Abnormalities
 • Endoscopic Manometry of the Sphincter of Oddi in a Patient with Normal Motor Activity
 • Endoscopic Manometry in a Patient with Sphincter of Oddi Hypertonicity
 • Endoscopic Sphincter of Oddi Manometry in a Patient with Tachyoddia
 • Biliary (Choledocho) Scintigraphy
 • Common Bile Duct (CBD) Pressure in the Absence or Presence of a Gallbladder
 • Epidemiology of Functional Sphincter of Oddi Disorders
 • Functional Pancreatic Sphincter of Oddi Disorder: Diagnostic Criteria
 • Rome III Diagnostic and Therapeutical Algorithm for Functional Pancreatic SO Disorder
 • Functional Bowel Disorders
 • Irritable Bowel Syndrome: Diagnostic Criteria
 • History and Physical Examination for Lower GI Symptoms
 • Alarm Features for Organic Disorders
 • Usefulness of Red Flags
 • Diagnostic Strength of Red Flags in IBS
 • Investigation in Patients With No Alarm Features
 • Diagnostic Cost of Excluding Red Flags
 • Stool Form Depends on Water Content and Correlates With Transit Time
 • IBS Subtypes
 • IBS Subtypes: Stool Form is the Differentiating Factor
 • Proposed Pathophysiology of IBS
 • Multiple Contributing Factors for IBS
 • Natural History of IBS
 • Pragmatic Issues in IBS
 • Functional Bloating: Dagnostic Criteria
 • Primary Constipation Syndromes
 • Overlap Between Chronic Constipation and IBS With Constipation
  Supporting Symptoms for IBS-C and Chronic Constipation
 • BM Infrequency Is Not the Defining Symptom
 • ACG Task Force Recommendations on Diagnostic Testing for CC
 • Some Causes of Secondary Constipation
 • Primary Constipation Syndromes
 • Conceptual Categorization of Constipation
 • Colonic Transit Study (Hinton Technique)
 • Colonic Transit Study (Metcalf Technique)
 • Constipation: Diagnostic Algorithm
  Primary Constipation Syndromes: Coexistent Slow Colonic Transit and Defecation
 • Disorder
 • Functional Diarrhea: Diagnostic Criteria
 • Evaluation of Functional Diarrhea: History
 • Evaluation of Functional Diarrhea: Diagnostic Testing
 • Differential Diagnosis for Functional Diarrhea
 • Functional Abdominal Pain Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Clinical Assessment in FAPS
 • Functional Anorectal Disorders
 • Functional Fecal Incontinence
 • Digital Exam for Continence-Slide 1 of 5
 • Digital Exam for Continence-Slide 2 of 5
 • Digital Exam for Continence-Slide 3 of 5
 • Digital Exam for Continence-Slide 4 of 5
 • Digital Exam for Continence-Slide 5 of 5
 • IAS Weakens With Passive Incontinence
 • Digital Exam – Coccygodynia
 • Chronic Proctalgia Syndrome
 • Proctalgia Fugax
 • Primary Constipation Syndromes: Association with Dyssynergia
 • Diagnostic Tests for Constipation
 • Defecography
 • Pelvic MRI
 • Rectocele
 • Anorectal Manometry
 • Rectoanal Pressure Profiles
 • Balloon Expulsion Test
 • Balloon Expulsion Device
 • Algorithm for Evaluation of Difficult Defecation
 • Feeding Shifts Neural Programming from the MMC to the Postprandial Pattern (Small-Bowel Segm.)
 • Power Propulsion Is a Specialized Pattern of Intestinal Motility
 • Power Propulsion Is an Intestinal Motor Pattern Specialized for Rapid Propulsion Over Long Distances
 • Emesis Interrupts the ENS Postprandial Program and Initiates Power-Propulsion Program
 • Video: Emesis Interrupts the ENS Postprandial Program and Initiates Power-Propulsion
 • Program
 • Dysmotility of the Small Intestine Reported in Irritable Bowel Syndrome
 • Postprandial Jejunal Dysmot Is more Freq in IBS Pts with Jejunal Perception
 • Hypersensitivity
 • High Amplitude Propagated Contractions in Ileum Reflect Power Propulsion
 • Section Title: Regional Motility: Large Intestine/Pelvic Floor
 • Colonic Motility: High-Amplitude Propagated Contractions (HPACs) Are Triggered on
 • Waking From Sleep
 • Colonic Motility: Nonpropagating Contractions Decrease During Sleep and Increase on Waking
 • Colonic Motility: Normal Tonic Response of Sigmoid Colon to a Meal
 • Activity of Inhibitory Neurons is Important for Generation of Haustra in the Colon
 • Dysmotility of the Colon Reported in Irritable Bowel Syndrome
 • Sigmoid Colon Motility Is Increased in IBS Both Fasting and Postprandially
 • Postprandial Sigmoid Colon Motility Index is Related to Plasma 5-HT Concentration in
 • IBS
 • Power Propulsion in the Colon is More Frequent in IBS
 • The Normal Colorectal Tonic Reflex Is Attenuated in Female IBS Patients
 • Dysmotility of the Colon and Ano-Rectum Reported in Functional Constipation
 • High-Amplitude Propagated Contractions (HAPCs) Occur Less Frequently in Slow-Transit
 • Constipation
 • External Anal Sphincter and Puborectalis Are Skeletal Muscles Under Spinal Motor
 • Control
 • Balloon Distension in the Rectum Normally Evokes Relaxation of the External Anal
 • Sphincter
 • Patterns of Anal Sphincter Dysfunction
 • Genetic Factors May Modulate Adrenergic and Serotonergic Functions in IBS
 • Section Title: Intestinal Bacteria, Intestinal Gas, Abdominal Bloating, and Distension
 • The Microbiota of the Human GI Tract
 • Alterations in Intestinal Microflora May Occur in IBS
 • Mild Increases of Small-Bowel Bacteria, but Not Overgrowth, Can Occur in IBS Patients
 • Normal Intestinal Gas Dynamics Balance Gas Production and Gas Elimination
 • Intestinal Gas Retention Occurs in the Supine but Not in the Standing Position
 • Distribution of Abdominal Gas on CT Scans Before and After Meal Ingestion in a Healthy
 • Subject
 • Abdominal Distension in IBS Increases During the Day and Decreases at Night
 • Mild Exercise Enhances Transit of Intestinal Gas
 • Tolerance is Less for Jejunal Than for Colonic Gas Infusion
 • Gas Retention Due to Intest Relaxation Is Better Tolerated Than Retention Due to
 • Restraint Evac
 • Composition of Intest Gas Is Not Different in Healthy Subjects & Pts with FGI Symptoms
 • Methane Infusion Into the Canine Distal Small Bowel Slows Transit in the Proximal Small
 • Bowel
 • The Degree of Breath Methane Production in IBS Correlates With Severity of
 • Constipation
 • Evacuation of Intestinal Gas is Impaired in IBS
 • IBS Patients Exhibit Impaired Gas Transit Associated With Enhanced Perception
 • Impaired Intestinal Transit of Gas in Patients with Bloating Occurs in the Small Bowel
 • Reflex Inhibition of Intestinal Gas Transit by Lipid Is Enhanced in IBS
 • Pts with Functional Bloating Exhibit Impaired Abdom Muscle Tone in Response to Colonic
 • Gas Infusion
 • Functional Abdominal Bloating and Distension: Mechanistic Hypotheses
 • Section Title: Stress, Inflammation, and Brain-Gut Interactions
 • Mast Cell Signaling: Intestinal Mast Cells Release Multiple Mediators
 • Sensory Afferents Express Receptors for Inflammatory Mediators
 • Inflammatory Mediators From Mast Cells Excite Enteric Neurons
 • Histamine Released From Mast Cells Binds to Enteric Neurons
 • Inflammatory Mediators Have a Dual Action to Evoke Neurogenic Secretion
 • Jejunal Mast Hyperplasia and Activation Is Present in IBS-Diarrhea Patients (IBS-D)
 • Mast Cells Infiltrate and Associate With Nerve Fibers in Colonic Mucosa of IBS Patients
 • Increased Mast Cell Mediators From Colonic Mucosa of IBS Patients Excite Rat Visceral
 • Sensory Nerves
 • Patients With Postinfective IBS Exhibit Mucosal 5-HT-Containing Enterochromaffin Cell
 • Hyperplasia
 • Postprandial 5-HT Release Is Elevated in IBS
 • IBS-C Pts Show Impaired and Postinfective IBS Pts Show Enhanced Posprandial 5-HT
 • Release
 • Brain-Gut Interactions as a Consequence of Psychosocial Stress
 • Cold Water Stress or Antigen Challenge Leads to Degranulation of Enteric Mast Cells in
 • Humans
 • Psychological Stress Converts Absorption of Water, Sodium, and Chloride to Secretion
 • Neonatal Stress Leads to Visceral Hypersensitivity and Altered Bowel Function in Adult
 • Rats
 • Acute Psychological Stress Provokes Rectal Hypersensitivity to distension in IBS
 • Experimentally-Induced Anxiety Impairs Gastric Accommodation to a Meal
 • Alteration of the MMC by Psychological Stress in Healthy Subjects and IBS Patients
 • Functional GI Disorders: Delayed Gut Transit Is Associated With Female Gender and
 • Depression
 • Corticotropin-Releasing Factor (CRF) Provokes an Exaggerated Descending Colon Motor
 • Response in IBS
 • A CRH Antagonist Inhibits Electrically-Stimulated Colonic Motility in IBS
 • The Mucosal Epithelium Is a Barrier to the Entry of Antigenic Threats From the Intestinal
 • Lumen
 • Increased Small-Intestinal Permeability Is Present in Both Postinfective-IBS (PI-IBS) and
 • IBS
 • Cold-Restraint Stress Increases Mucosal Permeability and Stimulates Secretion in Rats
 • Stress in Mice Is Associated With Mast-Cell Hyperplasia and Increased Colonic
 • Permeability
 • CRH Regulates In Vitro Permeability of Human Colonic Mucosa via Mast Cells
 • Section Title: Neuropharmacology of the Digestive Tract
 • Dynamics of Enteric Serotonin (5-HT)
 • Multiple Serotonergic (5-HT) Receptor Subtypes Are Expressed in the Gut
 • Cisapride & Tegaserod Act at Presynaptic 5-HT4 Receptors to Enhance the Amp of EPSPs
 • Alosetron Is an Antag at Serotonergic 5-HT3 Recept on Terminals of Spinal & Vagal
 • Sensory Afferents
 • Drugs Acting at Enteric Serotonergic (5-HT) Receptors
 • Serotonin (5-HT) Acts at 5-HT3 Receptors to Excite Neurons in the Enteric Nervous
 • System
 • Alosetron Blocks Serotonin-Evoked Excitation of Secretomotor Neurons
 • Domperidone Suppresses Presynaptic Inhibitory Action of Dopamine at the D2 Receptor
 • Subtype
 • Erythromycin Enhances Gastric Emptying by Stimulating Antral and Pyloric Contractions
 • The Gastrointestinal Prokinetic Action of Erythromycin Is at Motilin Receptors
 • Prokinetic Drugs Used to Enhance Gastric Emptying Have Different Sites and Mechanisms of Action
 • Opening of CIC-2 Channels by Lubiprostone Increases the Liquidity in the Intestinal
 • Lumen
 • Opiates and Opioid Antidiarrheal Drugs Suppress Excitability of Secretomotor Neurons
 • Mouth to Cecum Transit Time Can Be Pharmacologically Regulated in Healthy Subjects
 • Stim Laxatives Evoke Release of Serotonin From Enterochromaffin Cells Exciting
 • Secretomotor Neurons
 • Tricyclic Antidepressants (TCA) Block the Reuptake of Norepinephrine
 • Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)
 • Imaging Slides-Overview
 • Why do Functional Imaging?
 • Evolution of Brain Imaging Studies of Visceral Sensation
 • Physiological Correlates of Brain Electrical Activity
 • Most Common Functional Brain Imaging Techniques for Activation Studies
 • Complementary Techniques to fMRI Brain Imaging
 • Functional Mapping Methods
 • Imaging Outcomes are Statistical Maps and Not Direct Measures of Activity
 • Modulation of Visceral Perception
 • Ascending Projections of the Lamina I Spino-Thalamo-Cortical System(1 of 5)
 • Ascending Projections of the Lamina I Spino-Thalamic-Cortical System(2 of 5)
 • Ascending Projections of the Lamina I Spino-Thalamo-Cortical System(3 of 5)
 • Ascending Projections of the Lamina I Spino-Thalamo-Cortical System(4 of 5)
 • Ascending Projections of the Lamina I Spino-Thalamo-Cortical System(5 of 5)
 • Prevalence of Activations from Rectal Inflations Across Imaging Studies
 • Cognitions and Emotions Modulate Visceral Pain and Discomfort(1 of 2)
 • Cognitions and Emotions Modulate Visceral Pain and Discomfort(2 of 2)
 • Increased Thalamus and Insula Activation and Decreased PAG Activation in IBS
 • Repeated Exposure to Rectal Distension Results in Decreased Perceptual Responses(1 of 2)
 • Repeated Exposure to Rectal Distension Results in Decreased Perceptual Responses(2 of 2)
 • IBS-Related Differences in Response to Visceral Stimulation
 • IBS Patients Show Greater Activation in dACC, INS, and Dorsal Brain Stem, Including
 • Locus Coeruleus
 • Increased dACC in IBS Consistent with Greater Affective Pain Experience
 • Increased ACC Activation In Somatic Pain Patients During Noxious Stimulation
 • Differences in Brain Responses to Visceral Pain Between Patients with IBS and Ulcerative
 • Colitis1-2
 • Differences in Brain Responses to Visceral Pain Between Patients with IBS and Ulcerative
 • Colitis2-2
 • IBS Patients Show Increased Volume of Cortical Activation to Subliminal Rectal
 • Distensions
 • More Activation to Noxious Rectal Distension in Subjects with History of Abuse
 • Increased Activation in Cingulate and Prefrontal Regions During Visceral Distension
 • Brain Imaging and Treatment Outcome
 • Alosetron Reduces Activation in Limbic and Paralimbic Regions of IBS Patients
 • Reduction in ACC Following Treatment with Amitriptyline (50 mg/day) vs Placebo During
 • Distension
 • Reduction in rCBF Following CBT During PostInflation Rest Scan
 • Developing Brain Imaging Technologies
 • Brain Stem Activations During Visceral and Somatic Pain
 • Spinal Cord Imaging
 • Connectivity Tracts from the Periaqueductal Grey (PAG)
 • Imaging Genomics – Functional Imaging as an Intermediate Biomarker of Gene Behavior
 • Interactions
 • Hypothesized Affective Circuit Altered in Subjects with 5-HTTLPR s Allele
 • Pediatrics – Topic Areas
 • Role of Development in Pediatric FGIDs
 • Pediatric FGIDs are Common
 • Prevalence of Pediatric Constipation
 • Prevalence of Functional Abdominal Pain in Children
 • Infant Regurgitation: Diagnostic Criteria
 • Prevalence of Regurgitation in Healthy Chicago Infants
 • Prevalence of Regurgitation in Healthy Thai Infants
 • Pathophysiology of Infant Regurgitation
 • Pathophysiology of Infant Regurgitation
 • Shorter Intra-Abdominal Esophagus in Infants
 • Volume of Feedings: Infant vs Adult
 • Infant Regurgitation Treatment: Commandments
 • Infant Colic: Diagnostic Criteria
 • Infant Colic: Theories for Genesis
 • Differences in Crying Characteristics Between Infants With Colic and Infants Without
 • Colic
 • Reassuring Parents About Infant Crying: The Traffic Light Parable
 • Film: Inconsolable Crying Behavior
 • Evaluation of Treatment for Infant Colic
 • Lactobacillus reuteri vs Simethicone in the Treatment of Breast-fed Infants with Colic
 • Treatment of Infant Colic: Limitations
 • Severe Infantile Colic May Indicate Susceptibility to GI Disease, Allergy, and
 • Psychological Disorde
 • Pediatric Functional Diarrhea: Diagnostic Criteria
 • Pediatric Functional Diarrhea: Possible Contributory Factors
 • Infant Dyschezia: Diagnostic Criteria
 • Infant Dyschezia: Treatment
 • Pediatric Cyclic Vomiting: Diagnostic Criteria
 • Cyclic vs Chronic Vomiting in Children
 • Pediatric CVS: On-Off, Intense, Stereotypical-Slide 1 of 2
 • Pediatric CVS: On-Off, Intense, Stereotypical-Slide 2 of 2
 • Characteristics of Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome
 • Symptoms Associated with Pediatric CVS
 • Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome: Episode Triggers
 • Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome: Diagnostic Considerations
 • Management of Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome
 • Progression: CVS to Abdominal Migraine to Migraine Headache
 • Abdominal Migraine: Diagnostic Criteria
 • Abdominal Migraine is a Real Entity
 • Similar Features in Abdominal Migraine and Migraine Headaches
 • Treatment and Prognosis of Abdominal Migraine
 • Paroxysmal Disorders Involving Interactions Between the CNS and GI Tract
 • Infant Rumination Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Risk Factors for Infant Rumination
 • Adolescent Rumination Syndrome: Diagnostic Criteria
 • Adolescent Rumination Syndrome: Study Data
 • Esophagogastric Manometry in the Rumination Syndrome
 • Antroduodenal Manometry and pH Monitoring of the Distal Esophagus in the Rumination
 • Syndrome
 • Adolescent Rumination Syndrome: Treatment Options
 • Differential Diagnosis of Rumination
 • Aerophagia: Diagnostic Criteria
 • Clinical Manifestations in Children with Aerophagia
 • Esophageal Air Sign in Patients with Aerophagia and in Controls
 • Recurrent Abdominal Pain (RAP) vs Functional Gastrointestinal Disorder (FGID)
 • Irritable Bowel Syndrome in Children and Adolescents: Diagnostic Criteria
 • Pediatric Functional Abdominal Pain: Diagnostic Criteria
 • Abdominal Pain and IBS: Prevalence in Adolescents
 • Lower QOL in Children with Functional Abdominal Pain
 • Pain-Predominant FGID-Pediatric
 • Biopsychosocial Model of Pain & Coping in Children
 • Do Noxious Early Life Events Predispose to FGID?
 • Health Care Cost and Use Over a 3-year Calendar Period for All Children of IBS Parents
 • Evidence for Social Learning over Genetics in Twin Study
 • Relation Between Childhood Functional Abdominal Pain and Parental Health Complaints
 • Rectal Barostat Demonstrates Visceral Hyperalgesia in Children
 • Gastric Barostat Demonstrates Visceral Hyperalgesia in Children
 • Reproducibility of Pain During Rectal Barostat Testing in Children
 • Parent Attention vs Distraction-Pediatric
 • Mother’s/Child’s Agenda-Pediatric
 • Doctor’s Incorrect Agenda-Pediatric
 • Doctor’s Correct Agenda-Pediatric
 • Adult Outcomes of Functional Abdominal Pain
 • Prognostic Indicators in Children with Severe Functional Abdominal Pain (FAP)
 • Hypnotherapy in Children with FAP-Slide 1 of 2
 • Hypnotherapy in Children with FAP-Improvement After Therapy-Slide 1 of 2
 • Lactobacillus GG for Abdominal Pain in Children
 • Peppermint Oil in IBS in Children
 • Pain-Associated Disability Syndrome (PADS)
 • Pediatric Functional Dyspepsia: Diagnostic Criteria
 • Accommodation is Abnormal in 53% of Dyspeptic Children
 • Pediatric Functional Constipation: Diagnostic Criteria
 • Role of Genetics in Constipated Children
 • Age of Onset for Constipation
 • Population-Based Age Distribution of the Prevalence of Childhood Constipation
 • Cow Milk Intolerance and Chronic Constipation in Children
 • Pediatric Functional Constipation: Parents’ Reported Quality of Life
 • Retentive Posturing
 • Symptoms of Pediatric Functional Constipation
 • Long-Term Pediatric Functional Constipation
 • Volume at Urge to Defecate in Children with Functional Constipation
 • Disimpaction: Dose Response to PEG 3350-Pediatric
 • Effect of PEG 3350 With Electrolytes vs Lactulose-Pediatric
 • Effect of PEG 3350 vs Milk of Magnesia-Pediatric
 • Biofeedback Training: Defecation Disorders-Pediatric-Part 1
 • Biofeedback Training: Defecation Disorders-Pediatric-Part 2
 • Anorectal Biofeedback in Childhood Constipation
 • Treating Childhood Constipation
 • Cecostomy
 • Effect of Antegrade Colonic Enemas (ACE) in Children with Constipation
 • Outcome of Child Constipation-Part 1
 • Outcome of Child Constipation-Part 2
 • Nonretentive Fecal Incontinence: Diagnostic Criteria
 • Achievement of Bowel Control in Children
 • Prevalence of Fecal Incontinence in Children
 • Features of Nonretentive Fecal Incontinence (NRFI)
 • Symptoms in Nonretentive Fecal Incontinence (NRFI)
 • Functional Nonretentive Fecal Incontinence: Treatment Options
 • Outcome of Nonretentive Fecal Incontinence (NRFI) After Behavioral Therapy
 • Nonretentive Fecal Incontinence
 • Outcome of Childhood NRFI
 • Nature and Nurture
 • Evidence for Influence of Social Learning Over Genetics in Twin Study
 • Associations Between Maternal Reinforcement and Seriousness of Stomach Ache-Slide 1 of 2
 • Children of IBS Patients Make More Health Care Visits for GI Symptoms
 • Children of IBS Patients Make More Health Care Visits Overall
 • Effect of Family Life Events and Mothers’ Somatic Symptoms on Children’s FGID
 • Symptom Outcomes-Slide
 • Effect of Family Life Events and Mothers’ Somatic Symptoms on Children’s FGID
 • Symptom Outcomes-Slide
 • Effect of Family Life Events and Mothers’ Somatic Symptoms on Children’s FGID
 • Symptom Outcomes-Slide
 • Effect of Family Life Events and Mothers’ Somatic Symptoms on Children’s FGID
 • Symptom Outcomes-Slide
 • Associations Between Maternal Reinforcement and Parental IBS, and Illness Behavior-
 • Slide 2 of 2
 • Associations Between Distraction and Amount of Symptom Talk in Laboratory Setting
 • Parents Can Help Maximize Wellness Behaviors in Their Children
 • Associations Between Outcomes in FGIDs and Psychological Background in Adolescents
 • Academic Success Protects from More Severe Symptoms
 • Social Competence Moderates Effect of Stress on IBS Symptoms
 • Relationships Among Risk Factors and Outcomes in Children with FAP
 • Sexual and Physical Abuse
 • Stress Events Predict: Onset of FGIDs, Sx Exacerb, Health Seeking, & IBS Sx Intensity
 • Cognitive Triad
 • Health Beliefs & Coping-FGIDs-Cognitions
 • Psychosocial Assessment Toolkit-Slide 1 of 2
 • Psychosocial Assessment Toolkit-Slide 2 of 2
 • Depression and Anxiety Screening: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
 • Multiple Symptom Screening: Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15)
 • Catastrophizing Screening: Coping Strategies Questionnaire-Catastrophizing Scale (CSQ-C)
 • Symptom-Specific Anxiety: Visceral Sensitivity Index (VSI)
 • Screening for IBS-Specific Quality of Life: IBS QOL
 • Structured Clinical Interview for DSM (SCID)
 • Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI)
 • IBS – Patient’s Agenda
 • IBS – Doctor’s Agenda
 • A Typical Scenario: Physician Reaction
 • Psychological Comorbidity: Let’s Get Focused
 • Psychological Comorbidity: Approach
 • What the Doctor Says – What the Patient Hears
 • Common Psychiatric Diagnoses in FGIDs
 • Anxiety Disorders
 • A Treatment Algorithm for Patients with FGIDs
 • Red Flags – Mental Health Consultation
 • Targets for Psychological Treatment of FGIDs
 • Psychological Treatment Components
 • Barriers to Psychotherapy
 • Cognitive Behavioral Therapy
 • Hypnotherapy
 • Psychodynamic Interpersonal Therapy
 • Response to Psychological Treatment: Women versus Men
 • Future Research Directions
 • Paroxetine vs Psychological Treatment-Slide 1 of 2
 • Paroxetine vs Psychological Treatment Change in Health Care Costs-Slide 2 of 2
 • Antidepressants: Mechanism of Action?
 • TCA Receptor Activity
 • SSRI Antidepressant Receptor Activity
 • SNRI Antidepressant Receptor Activity
 • Tricyclic Antidepressant (TCA) Dosing
 • SSRI: Dosing Guidelines
 • Anti-anxiety or Antidepressants for Functional Dyspepsia: A Systematic Review
 • Psychotropic Drug Treatment: Females vs Males in FGIDs
 • Sex, Gender, and Gender Role
 • Key Characteristics of Sex Stereotypes in Western Culture
 • Gender Differences in Psychological Distress in FGIDs
 • Gender & Psychosocial Factors – Summary
 • Reported IBS Prevalence: Females Compared to Males
 • FGID Prevalence by Sex
 • Sex Differences in Visceral Pain in Healthy Humans-Slide 1 of 2
 • Sex Differences in Visceral Pain in Healthy Humans-Slide 2 of 2
 • Sex Differences in Rectal Perception in IBS
 • Sex Differences in Visceral Sensitivity
 • Central Processing of Visceral Stimuli
 • Men and Women May Process Aversive Information from the Pelvic Viscera Differently
 • Cardioautonomic Tone Differs Between Men and Women with IBS
 • Social Factors
 • FGID Prevalence by Age
 • Living with Functional Gastrointestinal Disorders
 • Uncertainty of Living With FGIDs
 • Patient-Physician Encounter
 • Patient-Physician Partnership
 • Culture and Health Care
 • Lack of Awareness of Cultural Factors
 • Patients’ Explanatory Models
 • Doctors’ Explanatory Models
 • Culture-Related Skills for the Health Care System: Doctors
 • Culture-Related Skills for the Health Care System: Patients
 • Cross-Cultural Research Competence
 • Summary
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 1 of 9
 • Establish Therapeutic Relationship
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 2 of 9
 • Assess Patient’s Medical History, Psychosocial Situation, and Family
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 3 of 9
 • Assess Quality of Life and Level of Daily Functioning
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 4 of 9
 • Assess Recent Life Stress and Psychological Distress or Any Precipitating Factors
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 5 of 9
 • Review Appropriate Diagnostic Testing and Discuss Results
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 6 of 9
 • Make A Confident Diagnosis
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 7 of 9
 • Explain and Reassure
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders-Slide 8 of 9
 • Institute Appropriate Treatment
 • Multicomponent Approach to Functional GI Disorders: Summary Slide-Slide 9 of 9
 • Suggested General Measures for Constipation
 • Assess “Severity”: Mild-Slide 1 of 4
 • Assess “Severity”: Moderate-Slide 2 of 4
 • Assess “Severity”: Severe-Slide 3 of 4
 • Assess “Severity”: Mild, Moderate, Severe-Slide 4 of 4
 • Graded Treatment-Slide 1 of 4
 • Graded Treatment Response-Slide 2 of 4
 • Graded Treatment Response-Slide 3 of 4
 • Graded Treatment Response-Slide 4 of 4
 • Dietary Advice for IBS
 • Food: The forgotten Factor
 • Dietary Advice
 • Wheat Bran and Stool Weight: A Dose Response
 • Placebos in Clinical Trials
 • Components of a Therapeutic Outcome-Slide 1 of 2
 • Without Placebo and Time Effects . . .-Slide 2 of 2
 • The Power of a Positive Message-Slide 1 of 2
 • The Power of a Positive Message-Slide 2 of 2
 • To Maximize the Placebo Effect
 • Section Title-Design of Treatment Trials
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 1 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 2 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 3 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 4 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 5 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 6 of 7
 • Challenges to FGID Study Design-Slide 7 of 7
 • Defining the Question for a Treatment Trial
 • Population Sample-Slide 1 of 3
 • Population Sample-Slide 2 of 3
 • Population Sample-Slide 3 of 3
 • Defining Subject Eligibility-Slide 1 of 2
 • Defining Subject Eligibility-Slide 2 of 2
 • Population Characteristics Influence Outcome
 • Study Design
 • Maximizing Blinding
 • Minimize Bias
 • Outcome Assessment
 • Primary Outcome
 • Define Responder ‘A Priori’
 • Psychometric Validation: Face Validity
 • Psychometric Validation: Content Validity
 • Psychometric Validation: Construct Validity
 • Psychometric Validation: Reliability
 • Psychometric Validation: Responsiveness
 • Adequate Relief
 • Improved Pain and Stool Parameters in Alosetron Responders with “Adequate Relief”
 • Improved IBSQOL Quality of Life Scores in Alosetron Responders With “Adequate Relief”
 • Satisfactory Relief
 • Number of Symptoms Improved With Subjective Global Assessment (SGA) of Relief
 • Mean Symptom Score Changes in Responders Reporting Satisfactory Relief
 • Adequate and Satisfactory Relief
 • Secondary Outcome
 • Scales for Primary or Secondary Outcomes: Combined Scale-Slide 1 of 4
 • Scales for Primary or Secondary Outcomes: Combined Scale-Slide 2 of 4
 • Scales for Primary or Secondary Outcomes: Combined Scale-Slide 3 of 4
 • Scales for Primary or Secondary Outcomes: Combined Scale-Slide 4 of 4
 • Statistical Analysis: Sample Size
 • Main Data Analysis
 • The Consort E-Flowchart-August 2005
 • Ethics and Reporting
 • Section Title: Functional Dyspepsia
 • Dietary Recommendations for Functional Dyspepsia: What’s the Evidence?
 • Current Management of Functional Dyspepsia
 • Cochrane Collaboration Meta-Analysis of H pylori Cure for FD
 • The Rationale for Antisecretory Therapy in Functional Dyspepsia
 • Meta-Analysis of PPI Therapy for Functional Dyspepsia
 • Efficacy of PPI Therapy in Functional Dyspepsia Subgroups
 • Meta-Analysis of H2RA therapy for Functional Dyspepsia
 • Types of Prokinetics
 • Meta-Analysis of Prokinetic Therapy for Functional Dyspepsia
 • Funnel Plot Prokinetic Trials: Publication Bias?
 • Metoclopramide for Functional Dyspepsia
 • Domperidone for Functional Dyspepsia
 • Forest Plot of Domperidone Trials for Functional Dyspepsia
 • Cisapride for Functional Dyspepsia: A Meta-Analysis
 • Tegaserod Accelerates Gastric Emptying
 • Effect of Tegaserod on Gastric Accommodation in Functional Dyspepsia
 • Tegaserod for Functional Dyspepsia: Effect on Satisfactory Relief
 • Alosetron for Functional Dyspepsia: Effect on Adequate Relief
 • Levosulpiride or Cisapride for Dysmotility-like Functional Dyspepsia
 • Itopride for Functional Dyspepsia
 • Motilin Agonist ABT-229: The Disconnect Between Gastric Emptying and Symptoms
 • Influence of Motilin on Gastric Accommodation: Stiffens the Fundus
 • Investigational Therapies for Functional Dyspepsia
 • Herbal Remedies for Functional Dyspepsia: A Systematic Review
 • Other Complimentary Therapies for Functional Dyspepsia
 • STW 5 for Moderate to Severe FD: Results from a Placebo-Controlled, Double-Blind
 • Study
 • Treatment of Functional Dyspepsia-Epigastric Pain
 • Treatment of Functional Dyspepsia-Postprandial Distress
 • Section Title-IBS
 • Pharmacologic Treatments
 • Pharmacotherapy in IBS Should Be Directed to the Dominant Symptom(s)
 • Role of Food Allergy and Intolerance in IBS
 • Food Elimination Reduces IBS Symptoms
 • Practical Approach to Traditional Therapies
 • Efficacy of Fiber in IBS-C
 • Fiber/Bulking Agents for IBS: Effect on Global Symptoms
 • Antispasmodics in IBS
 • Efficacy of Antispasmodics in IBS
 • Loperamide for IBS-D
 • The Role of Neurotransmitters in GI Function
 • Serotonergic Agents
 • Efficacy of Alosetron in IBS: A Meta-Analysis of RCTs
 • Alosetron Improves Global Symptoms in Women with Severe IBS-D
 • Long-Term Efficacy with Alosetron
 • Safety Profile of Alosetron
 • Indications for Restricted Use of Alosetron
 • Ischemic Colitis in the General Population and IBS Patients Taking Alosetron
 • Tegaserod Improves Global Symptoms in IBS-C
 • Safety Profile of Tegaserod
 • Tegaserod
 • Lubiprostone for IBS-C: Data from 2 Phase III Trials
 • Incidence of Nausea with Lubiprostone in Clinical Trials
 • Effect of Linaclotide on Colonic Transit in IBS-C
 • Effect of Rifaximin in Patients with Bloating Without SIBO
 • Rifaximin for IBS: Global Improvement at 4 Weeks
 • Antibiotics for IBS: Points to Consider
 • Bifidobacterium infantis 35624 for IBS
 • Probiotic Bifidobacterium infantis Normalized Cytokine Levels in IBS
 • Complementary Therapy for IBS: Chinese Herbal Therapy
 • Complementary Therapy for IBS: Acupuncture
 • Drugs in Development for IBS-D
 • Autonomic Modulators
 • Renzapride, a 5-HT4 Agonist / 5-HT3 Antagonist, Accelerates Colonic Transit in Patients with IBS-C
 • Emerging Therapies for IBS
 • Evidence-Based Summary of Medical Therapies for IBS-C
 • Evidence-Based Summary of Medical Therapies for IBS-D
 • Section Title: Constipation
 • Functional Constipation
 • General Measures for Constipation
 • Medications Associated With Constipation
 • Fiber Supplementation and Bulk Laxatives Classification
 • Wheat Bran and Stool Weight: A Dose Response
 • Stimulant Laxatives: Classification and Mechanism of Action-Slide 1 of 2
 • Stimulant Laxatives: Classification and Mechanism of Action-Slide 2 of 2
 • Efficacy of Stimulant Laxatives
 • FDA-Approved Treatment Options for Constipation
 • Complete Spontaneous Bowel Movement Rate with Tegaserod vs Placebo in Chronic
 • Constipation
 • Osmotic Laxatives: Mono- and Disaccharides-Slide 1 of 2
 • Osmotic Laxatives: Mono- and Disaccharides-Slide 2 of 2
 • Osmotic Laxatives: Saline Laxatives
 • Osmotic Laxatives: Classification
 • Effectiveness and Safety Profile of Lactulose
 • Short-Term Effectiveness of PEG 3350 in Chronic Constipation
 • Long-Term Effectiveness of PEG 3350 in Chronic Constipation
 • Effectiveness and Safety Profile of PEG 3350
 • Serotonin Plays an Important Role in Bowel Function and Sensation
 • Sustained Improvement in Chronic Constipation With Tegaserod Over 13 Months
 • Polyethylene Glycol vs Tegaserod in Chronic Constipation
 • Chloride Channels in Intestinal Transport
 • Effects of Lubiprostone on Number of Spontaneous Bowel Movements
 • Lubiprostone: Global Assessment of Treatment from Open-Label Follow-up Trials
 • Safety Profile of Lubiprostone
 • Investigational Therapies for Chronic Constipation: Something Old, Something New…
 • Effect of Methylnaltrexone* on Opioid-Induced Constipation
 • Effects of Biofeedback on Dyssynergic Defecation
 • Biofeedback Improves Dyssynergic Defecation: Results from a Controlled Trial
 • Biofeedback for Dyssynergic Defecation
 • Comorbid Psych & Eating Dis Reduce Efficacy of Pelvic Floor Biofeedback
 • Colectomy for Refractory Slow-Transit Constipation
 • Section Title: Fecal Incontinence
 • Treatment of Fecal Incontinence
 • Biofeedback for Fecal Incontinence: Training Methods
 • Surgical Approaches for Fecal Incontinence

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่