รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2476

0
Rate this post

ดูที่นี่ – BLOG

1. พระยาบริรักษ์เวชชการ สภานายก

 

2. ม.จ.วัลลภากร วรวรรณ เลขาธิการ

 

3. พระไวทยวิธีการ เหรัญญิก

 

4. พระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ กรรมการ

 

5. พระชาญวิธีเวชช์ กรรมการ

 

6. พระจรัญโรควิจารณ์ กรรมการ

 

7. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

 

8. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

 

9. หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ กรรมการ