การผ่าตัดเป็นคาที่ม ักใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆ

0
Rate this post

(เรียกว่าการทาศัลยกรรม) ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการตัดด้วยมือหรือการเย็บแผลเข้าไปในเนื้อเยื่อเพื่อรักษาโรค การบาดเจ็บ หรือความผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของเทคนิคการผ่าตัดทาให้คาจากัดความซับซ้อนขึ้น บางครั้ง
การตัดเนื้อเยื่อทาได้ด้วยเลเซอร์ การฉายรังสี หรือเทคนิคอื่นๆ (นอกเหนือจากมีดผ่าตัด) – คลิกที่นี่

ความแตกต่างระหว่างขั้นตอนการผ่าตัดและขั้นตอนทางการแพทย์ (โดยทั่วไปถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดหรือเย็บเนื้อเยื่อ) ไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้ไม่สาคัญตราบใดที่แพทย์ผู้ทาหัตถการนั้นมีประสบการณ์และมีการฝึกอบรมที่ดีการผ่าตัดเป็นวงการแ
พทย์ที่มีขนาดใหญ่มากและมีเทคนิคต่างๆ

มากมาย การผ่าตัดบางอย่างเกี่ยวข้องกับการนาเนื้อเยื่อออก เช่น ฝีหรือเนื้องอก อื่น ๆ ประกอบด้วยการเปิดสิ่งกีดขวาง ยังมีส่วนอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดากับเขตอื่นๆ เพื่อเพิ่ม การปะทุของพื้นที่ท

ี่มีการปะทุไม่เพียงพอในการผ่าตัดประเภทอื่น ที่เรียกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆ เช่น ผิวหนัง ไต หรือตับ
จะถูกลบออกจากร่างกายแล้วย้ายไปที่อื่น ในร่างกายเดียวกัน (เช่น ผิวหนัง) หรือไปยังร่างกายอื่นการปลูกถ่ายผิวหนัง ซึ่งบางครั้งทามาจากวัสดุเทียม สามารถปลูกถ่ายเพื่อ ทดแทนหลอดเลือดหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และสามารถฝังรากฟันเทียมโลหะในกระดูกเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่แตกหักได้บางครั้ง การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการวินิจฉัย

• การตรวจชิ้นเนื้อซึ่งประกอบด้วยการนาเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งออกเพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
• ซึ่งไม่มีเวลาทาการตรวจวินิจฉัย การผ่าตัดจะใช้ทั้งเพื่อกาหนดการวินิจฉัยและเพื่อการบาบัด ตัวอย่างเช่น
• การผ่าตัดสามารถระบุและซ่อมแซมอวัยวะที่มีเลือดออกจากการบาดเจ็บที่เกิดจากอาวุธปืนหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ได้

อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน การผ่าตัดมักจะแบ่งออกเป็นสามประเภท: ภาวะฉุกเฉิน ด่วน วิชาเลือกการผ่าตัดฉุกเฉินจะดาเนินการ เช่น เพื่อหยุดเลือดออกภายในที่รุนแรง และดาเนินการในเวลาที่ส
ั้นที่สุด เนื่องจากไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างความแตกต่างได้การผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การนาไส้ติ่งอักเสบออก จะดาเนินการภายในไม่กี่ชั่วโมงหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการผ่าตัดทางเลือก เช่น .การเปลี่ยนข้อเข่า อาจล่าช้าไปจนกว่าการเตรียมการจะเหมาะสม ดังนั้นจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่ส ุดระหว่างและหลังขั้นตอนการผ่าตัด ศัลยกรรมความงามศั ลยกรรมความงามเป็นการผ่าตัดทางเลือก ประเภทหนึ่งที่เน้นการปรับปรุงลั กษณะที่ปรากฏการทาศัลยกรรมเสริมความงามเกี่ยวข้องกับการ แทรกแซงที่หลากหลาย เช่น

Ritidectomy: ลบริ้วรอยบนใบหน้าและลาคอ

Abdominoplasty: การกาจัดไขมันส่วนเกินและผิวหนังออกจากบริเวณหน้าท้อง Mastoplasty: การขยายหรือลดขนาดของหน้าอก ศัลยกรรมเปลี่ยนผม: ฟื้นฟูเส้นผมบนหนังศีรษะ การผ่าตัดขากรรไกรล่าง: การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของขากรรไกร Blepharoplasty: การเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ของดวงตา Rhinoplasty: การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของจมูก Ritidectomy: ลบริ้วรอยบนใบหน้าและลาคอ

การดูดไขมัน: การกาจัดไขมันในร่างกาย Sclerotherapy: การกาจัดเส้นเลือดขอดผู้ ที่ต ้องการเข้ารับการผ่าตัดเหล่านี้ต ้ องเลือกแพทย์ที่มีความชา นาญเฉพาะทาง (วุฒิวิชาชีพ) ด้านศัลยกรรมตกแต่งและประสบการณ์
ในสาขานี้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามคาแนะนาหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ด ีที่สุด การทาศัลยกรรมเสริมความงามจึงเหมาะสาหรับผู้ที่มีแรงจูงใจสูงเท่านั้นการทาศัลยกรรมเสริมความงามนั้นมีราคาแพงและมีความเสี่ยงมาก เช่น การผ่าตัดที่แพร่หลายและน่าดึงดูดใจ ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดที่ร ้ายแรงต่อสุขภาพ และความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาน่าพึงพอใจน้อยกว่ารูปลักษณ์ดั้งเดิมด้วยลักษณะโดยทั่วไปของการผ่าตัดที่

• เจ็บปวด การให้ยาสลบ ยาแก้ปวด หรือทั้งสองอย่างมักจะถูกให้

• ยาชาขัดขวางการรับรู้ความเจ็บปวดโดยทาให้สูญเสียความรู้สึก (ชา) หรือหมดสติ

• ในขณะที่ยาแก้ปวดเป็นยาลดความเจ็บปวด

ยาชามักจะดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองในการบริหารยาสลบ เหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเป็นแพทย์ (วิสัญญีแพทย์) หรือพยาบาล (วิสัญญีพยาบาล) พยาบาลวิสัญญีแพทย์ทางานภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์การดมยาสลบมีสามประเภท: ท้องถิ่น ภูมิภาค ทั่วไป.

ยาชาเฉพาะที่และระดับภูมิภาคยาชาประเภทนี้ประกอบด้วยยาฉีด (เช่น ลิโดเคนหรือบูพิวาเคน) ซึ่งจะให้ยาชาเฉพาะส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านั้นในการดมยาสลบ ยาจะถูกฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณที่ท าการผ่า เพื่อดมยาสลบเฉพาะบริเวณนั้นในกรณีของการดมยาสลบในระดับภูมิภาคซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขนาดใหญ่ของร่างกาย ยาจะถูกฉีดไปรอบ ๆ เส้นปร