รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550

0
Rate this post

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งการโทร

1. พลอากาศเอก อภิชาติ กอยสุขโก นายกรัฐมนตรี
2. ดร.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สาลวิวัฒน์ รองอธิการบดี
4. พล.ต.ต.จงเจตน์ อาโอเจนพงศ์ เลขาธิการ
5. พล.ต. นพดล วรอุไร เหรัญญิก
6. พลอากาศโทไพศาล จันทรพิทักษ์ ปฏิคม พร้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
7. ศ.นพ. สุกิจ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการกองวารสารการแพทย์
8. พลอากาศเอก ธเนศักดิ์ วุฒิพิทักษ์ อธิบดีกรมสวัสดิการ
9. อาจารย์ ดร.ธีรชัย จันทโรจน์ ศิริ ประธานวิชาการ
10. อาจารย์ นพ. สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล อธิการบดีกรมการแพทย์
11. นพ.สวัสดิ์ เทพกิ่งเดช หัวหน้าภาควิชาจรรยาบรรณการแพทย์
12. ดร.วันฉัตร ศุภสารรัตน์ กรรมการกลาง พร้อมหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
13. ศ.ดร.ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ กรรมการกลางกิจกรรมพิเศษ
14. พลอากาศเอก การุณ เก่งสกุล กรรมการกลาง ผู้เข้าร่วมภารกิจพิเศษ
15. ร.ต. มานพชัย ธรรมคันโธ กรรมการกลาง และเลขาธิการแทน
16. ศ.ดร.สเนตร ไวกะกุล กรรมการกลางและหัวหน้าส่วนนายทะเบียน
17. นพ. วรพรรณ อุ้นจัก คณะกรรมการกลาง (ภาคเหนือ).
18. ดร.วิทยา จารุพูนผล คณะกรรมการกลาง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).
19. ดร.พินิจ หิรัญโชติ กรรมการกลาง (ภาคกลาง)
20. ดร.กมล วีระประดิษฐ์ กรรมการกลาง (ภาคใต้).
21. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โละ ผู้ช่วยคณะกรรมการกลาง (นายกแพทยสภา).
22. อาจารย์หุ้นส่วน ประสพศรี อึ้งถาวร กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย).
23. รองศาสตราจารย์อภิชาติ สิงหลวานิช กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชบัณฑิตยสถานจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย).
24. อาจารย์หนองพังงา ลิ้มสุวรรณ กรรมการกลาง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย).
25. ดร.วิทยา วัฒโนภาส คณะกรรมการกลาง (อธิการบดีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย).
26. อาจารย์ ดร.เติมชัย ชัยนุวัติ กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย).
27. รองอาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ประนุตระพันธ์ กรรมการกลาง (อธิการบดีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย).
28. รองอาจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ สุทธิพงษ์ชัย กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย).
29. ดร.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ กรรมการกลาง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย).
30. ครูในเครือยุพา สุมิตสวรรค์ กรรมการกลาง (ประมุขแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏโสตศอนาสิกแห่งประเทศไทย).
31. นพ. สุธร บวรรัตนเวช กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศไทย).
32. อาจารย์สังกัด อภิชนา โกวินดา กรรมการกลาง (ประมุขแห่งราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย)
33. ศาสตราจารย์กำหัง จตุรจินดา กรรมการกลาง (อธิการบดีมหาวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย)
34. ดร.ขจิต ชูปัญญา กรรมการกลาง (อธิการบดีวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย)