สามัคคี รวมพลัง เกื้อกูลเพื่อน “ชมรมนิติแพทย์”

0
Rate this post

    เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปรไป ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วยน้อยลง ความเคารพระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วยผู้รับการรักษาค่อยๆจางหายไป ทำให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนำไปสู่ปัญหาการร้องเรียน กล่าวหา ฟ้องร้องกันเพิ่มมากขึ้น สร้างความวุ่นวาย และทุกข์ทรมานแก่ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างยิ่ง ประกอบกับการมีการตรากฎระเบียบ ต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งทำงานหนักอยู่แล้ว และไม่มีเวลาสนใจศึกษากฎระเบียบต่างๆที่ตราขึ้นใหม่ ยังประพฤติปฏิบัติอย่างเดิม เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากงานหนักเกินตัว ก่อคดีฟ้องร้องกันขึ้น ตลอดจนกฎระเบียบใหม่ๆ ต่างๆ บางฉบับยังจำกัดความเป็นอิสระและเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์อันเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยผู้รับบริการอีกด้วย

จึงเห็นสมควรให้รวบรวมแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์หรือสนใจ เป็นกลุ่มก้อน เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆ ตลอดจน พรบ.ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และให้ความอนุเคราะห์ หรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย แก่สมาชิกที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย อันเนื่องจากการประกอบอาชีพเวชกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ที่มีความรู้ทางกฎหมาย มาทำงานและศึกษาร่วมกันเพื่อสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ 2. ทำหน้าที่ศึกษา กฎ ระเบียบ หรือ พรบ.ใหม่ๆ ที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพของแพทย์ เพื่อแจ้งแก่สมาคมฯ หรือ สมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3. ทำหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อนฯ” ของสมาคมฯ ในอนาคต

ขอเชิญสมาชิกที่มีความรู้ทางกฎหมาย และสนใจ เสียสละเวลามาร่วมก่อตั้งชมรมฯ
โดยส่งชื่อ ที่อยู่ เลขที่สมาชิกแพทยสมาคมฯ มาที่

สำนักงานแพทยสมาคมฯ
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรสาร 02-314-6305

Email address: [email protected]

นพ.อติเรก จิวะพงศ์

ส่งชื่อเพื่อร่วมก่อตั้งชมรม